LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2010

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2010

2020-05-18 23:48:03 Luật

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu...

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014

2020-05-18 23:46:29 Luật

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm...

LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 2018

LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 2018

2020-05-18 23:44:18 Luật

Luật này quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2008

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2008

2020-05-18 23:42:22 Luật

1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ...

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

2020-05-18 23:39:37 Luật

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá...

LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI 2012

LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI 2012

2020-05-18 23:36:22 Luật

Luật này quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền...

LUẬT BÁO CHÍ 2016

LUẬT BÁO CHÍ 2016

2020-05-18 23:34:32 Luật

Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ...

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 2015

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 2015

2020-05-18 23:30:59 Luật

Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan...

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2015

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2015

2020-05-18 23:28:50 Luật

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách...

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 2010

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 2010

2020-05-18 23:26:33 Luật

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm,...