LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

LUẬT BÌNH ĐẲNG GIỚI

2020-05-29 00:22:59 Luật Việt Nam

Luật này quy định nguyên tắc bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, trách...

LUẬT BIỂN VIỆT NAM

LUẬT BIỂN VIỆT NAM

2020-05-29 00:21:29 Luật Việt Nam

Luật này quy định về đường cơ sở, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, các đảo, quần đảo...

LUẬT CỦA QUỐC HỘI VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

LUẬT CỦA QUỐC HỘI VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

2020-05-29 00:15:11 Luật Việt Nam

Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ...

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

2020-05-29 00:11:15 Luật Việt Nam

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu...

LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

2020-05-29 00:09:05 Luật Việt Nam

Luật này quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

LUẬT BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN 1989

LUẬT BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN 1989

2020-05-18 23:51:18 Luật Việt Nam

Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người, là một trong những điều cơ bản để con người sống hạnh phúc, là mục tiêu và là nhân tố quan trọng...

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2010

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG 2010

2020-05-18 23:48:03 Luật

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu...

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2014

2020-05-18 23:46:29 Luật

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm...

LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 2018

LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC 2018

2020-05-18 23:44:18 Luật

Luật này quy định về bí mật nhà nước, hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2008

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 2008

2020-05-18 23:42:22 Luật

1. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ...