Án lệ số 26/2018/AL

Án lệ số 26/2018/AL

2020-04-28 23:24:24 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 26/2018/AL Về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản Được Hội...

Án lệ số 25/2018/AL

Án lệ số 25/2018/AL

2020-04-28 23:23:47 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 25/2018/AL Về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm...

Án lệ số 24/2018/AL

Án lệ số 24/2018/AL

2020-04-28 23:22:19 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 24/2018/AL Về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân Được Hội đồng Thẩm...

Án lệ số 20/2018/AL

Án lệ số 20/2018/AL

2020-04-28 23:21:18 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 20/2018/AL Về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao...

Án lệ số 16/2017/AL

Án lệ số 16/2017/AL

2020-04-28 23:20:34 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 16/2017/AL Về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển...

Án lệ số 15/2017/AL

Án lệ số 15/2017/AL

2020-04-28 23:19:52 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 15/2017/AL Về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Được Hội đồng...

Án lệ số 14/2017/AL

Án lệ số 14/2017/AL

2020-04-28 23:19:08 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 14/2017/AL Về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp...

Án lệ số 11/2017/AL

Án lệ số 11/2017/AL

2020-04-28 23:18:22 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 11/2017/AL Về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đất có tài sản  không thuộc sở hữu của bên thế...

Án lệ số 07/2016/AL

Án lệ số 07/2016/AL

2020-04-28 23:17:24 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 07/2016/AL Về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01-7-1991. Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao...

Án lệ số 06/2016/AL

Án lệ số 06/2016/AL

2020-04-28 23:16:39 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 06/2016/AL Quyết định giám đốc thẩm số 100/2013/GĐT-DS ngày 12-8-2013 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Tranh...