LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI 2014

2020-05-18 23:39:37 Luật

Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá...

LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI 2012

LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI 2012

2020-05-18 23:36:22 Luật

Luật này quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền...

LUẬT BÁO CHÍ 2016

LUẬT BÁO CHÍ 2016

2020-05-18 23:34:32 Luật

Luật này quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; tổ chức và hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ...

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 2015

LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 2015

2020-05-18 23:30:59 Luật

Luật này quy định nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan...

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2015

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 2015

2020-05-18 23:28:50 Luật

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách...

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 2010

LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM 2010

2020-05-18 23:26:33 Luật

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong bảo đảm an toàn thực phẩm; điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm,...

LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2015

LUẬT AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2015

2020-05-18 23:24:49 Luật

Luật này quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng;...

LUẬT AN NINH QUỐC GIA 2004

LUẬT AN NINH QUỐC GIA 2004

2020-05-18 23:23:12 Luật

Luật này quy định về chính sách an ninh quốc gia; nguyên tắc, nhiệm vụ, biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan,...

LUẬT AN NINH MẠNG 2018

LUẬT AN NINH MẠNG 2018

2020-05-18 23:21:00 Luật

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ...

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

2020-05-18 23:14:08 Các Bộ Luật Việt Nam

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một...