BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ 2015

2020-05-18 23:14:08 Các Bộ Luật Việt Nam

Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một...

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

2020-05-18 23:12:05 Các Bộ Luật Việt Nam

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi...

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015

2020-05-18 23:08:21 Các Bộ Luật Việt Nam

1. Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải...

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

2020-05-18 23:05:27 Các Bộ Luật Việt Nam

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện...

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

2020-05-18 23:03:40 Các Bộ Luật Việt Nam

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công...

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

2020-05-18 22:57:36 Các Bộ Luật Việt Nam

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của...