ÁN LỆ SỐ35/2020/AL

ÁN LỆ SỐ35/2020/AL

2020-04-28 23:28:23 ÁN LỆ VỀ HÀNH CHÍNH

ÁN LỆ SỐ35/2020/AL Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng Được ...

Án lệ số 27/2019/AL

Án lệ số 27/2019/AL

2020-04-28 22:54:29 ÁN LỆ VỀ HÀNH CHÍNH

Án lệ số 27/2019/AL Về thụ lý, giải quyết vụán hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực...

Án lệ số 10/2016/AL

Án lệ số 10/2016/AL

2020-04-28 22:53:38 ÁN LỆ VỀ HÀNH CHÍNH

Án lệ số 10/2016/AL Quyết định giám đốc thẩm số 08/2014/HC-GĐT ngày 19-8-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án...