AI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ TIỀN DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19

 

Chính phủ ban hành Nghị quyết 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, có 07 nhóm đối tượng sẽ nhận được hỗ trợ (trong đó chỉ 06 nhóm được hỗ trợ tiền mặt) sau đây:

1. Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng.

2. Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3 Điều 98 của Bộ luật lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 thì được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

3. Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 được hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.

4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Để được hưởng hỗ trợ này, NLĐ cần đáp ứng một trong các điều kiện sau: có văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo quy định tại khoản 5 điều 32 Bộ luật lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 3 điều 116 Bộ luật lao động; bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; đã tham gia BHXH đến trước thời điểm tạm hoãn hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

- NLĐ thuộc đối tượng nêu trên cần có đơn đề nghị được hỗ trợ trong thời gian đang tạm ngưng việc hoặc nghỉ không hưởng lương. Đơn gửi đến người sử dụng lao động (hiệu trưởng trường, lãnh đạo công ty, chủ cơ sở sản xuất…).

Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập bảng tổng hợp danh sách NLĐ thuộc diện được hưởng hỗ trợ, công khai danh sách tại đơn vị, doanh nghiệp. Sau đó đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan BHXH xác nhận.

Tùy theo tình hình diễn biến thực tế của dịch Covid-19 và thời hạn thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương, người sử dụng lao động lập danh sách đề nghị hỗ trợ.

Các đơn vị có trụ sở chính trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) đến Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP, Ban quản lý Khu công nghệ cao TP. Các đơn vị khác gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND quận, huyện nơi đặt trụ sở chính.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP, Ban quản lý Khu công nghệ cao TP, UBND quận, huyện thẩm định, quyết định và chuyển đủ kinh phí hỗ trợ cho NLĐ theo đúng danh sách đã được phê duyệt và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do với những trường hợp không được hỗ trợ.

Tin tức khác