CÁC HÀNH VI ĐƯỢC COI LÀ VI PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

CÁC HÀNH VI ĐƯỢC COI LÀ VI PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

2020-04-14 23:19:35 Hình Sự

CÁC HÀNH VI CỤ THỂ Các tội xâm phạm an ninh quốc gia: tội phá rối an ninh, tội chống phá cơ sở giam giữ,… Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe,...