CÁC VỤ VIỆC VỀ HÀNH CHÍNH CỤ THỂ

  • Tranh chấp các quyết định hành chính của cơ quan hành chính
  • Tranh chấp hành vi hành chính của công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ
  • Tranh chấp các quyết định hành chính của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Tranh chấp về bồi thường trong giải tỏa, thu hồi đất
  • Quyết định kỷ luật buộc thôi việc,
  • Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh,
  • Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội và danh sách cử tri bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân.

Dịch vụ khác